سیستم تخفیف

سطح تخفیف حجم مبادله شده درصد تخفیف
* تمام تراکنش های غیر ریالی شما به صورت خودکار به تومان تبدیل خواهد شد.
* برای استفاده از سیستم تخفیف می بایست در سایت ثبت نام کنید.